برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

                                                       

                                                                      

** رشته پرستاری  کارشناسی   **کارشناسی ارشد پرستاری

ورودی مهر 1400 گروه الف

ورودی مهر 1400 گروه ب

ورودی مهر 99 گروه الف

ورودی مهر 99 گروه ب

ورودی مهر 98 گروه الف

ورودی مهر 98 گروه ب

ورودی مهر 97 

 

ورودی بهمن 99 

ورودی بهمن 98 گروه الف

ورودی بهمن 98 گروه ب

ورودی بهمن 97 گروه الف

ورودی بهمن 97 گروه ب

ورودی بهمن 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانپرستاری ورودی مهر 1400

روان پرستاری ورودی 98 وماقبل

 

پرستاری سلامت جامعه ورودی مهر 1400

پرستاری سلامت جامعه ورودی مهر 99

پرستاری سلامت جامعه ورودی مهر 98 وماقبل

 

برنامه  داخلی جراحی ورودی مهر 1400

پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر 99

پرستاری داخلی جراحی ورودی های 98 و ماقبل

 

پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر 1400

پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر 99

پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی بهمن 99

پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی 98 و ماقبل 

 

پرستاری کودکان ورودی مهر 1400

پرستاری کودکان ورودی مهر 99

پرستاری کودکان ورودی های 98 و ماقبل 

 

 

 

** رشته  کارشناسی مامایی  دکتری پرستاری

ورودی مهر 1400

ورودی مهر 99

ورودی مهر 98

ورودی مهر 97

 

ورودی بهمن 99

ورودی بهمن98

ورودی بهمن97

ورودی بهمن96

 

دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر 1400

دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر 99

دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر 98

دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر 97

دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر 96