گروه پرستاری داخلی و جراحی

گروه داخلی و جراحی
  مدیر  گروه:                       دکتر طاهره بانو برزویی      
آدرس ایمیل:                      Borzuoi@yahoo.com    
 
شرح وظایف مدیر گروه(pdf)