گروه پرستاری کودکان و روانپرستاری

گروه کودکان و روانپرستاری 

مدیر  گروه :                         دکتر فاطمه سید نعمت اله روشن
آدرس ایمیل :                        sh.sroshan@yahoo.com 
 
شرح وظایف مدیر گروه(pdf)