گروه پرستاری سلامت جامعه

گروه پرستاری سلامت  جامعه

مدیر   گروه:                          دکتر سیمین اسماعیل پور زنجانی
آدرس ایمیل:                          s_esmaeilpour@yahoo.com                       
 
شرح وظایف مدیر گروه(pdf)