فیلم های آموزشی درس فوریت

جلسه 1  A. cpr 

جلسه 1 cpr B 

جلسه 1 cpr C   

جلسه 1 cpr child

جلسه 1 kind Mask. 

 جلسه دوم heimlich   

  جلسه دوم heimlich- adult 

 جلسه دوم Devices-O2 

  جلسه دوم Maneuver-jaw trust 

 جلسه دوم  choking -infant   

 جلسه دومManeuverm-newborn-position

 جلسه سوم 4velpeau3 

 جلسه سوم  Bandage- trinagular head   

جلسه سوم BANDAGE -trinagularHead

 جلسه سومbandage -volpue 

   جلسه سوم Bandage-wrist   

     جلسه سومVelpeau’s bandage 

جلسه سومBANDAGE. Presur -roll

جلسه سومbandage Trinagular- head

  جلسه چهارم bandage foot.

جلسه چهارم    Bandage 8 shoulder  

جلسه چهارم  bandage Handt 

 جلسه چهارم  bandage head  

  جلسه چهارم bandage thumb   

  جلسه چهارم   Figure Eight Ankle Wrapping 

جلسه چهارم   bandage-hand   

  جلسه چهارم bandage-foot    

 جلسه چهارم  Wrist Wrapping   

 جلسه پنجمجلسه پنجم Band3 

 جلسه پنجمEmergency Under Arm Wrist Drag

  جلسه پنجم   splint foot  

 جلسه پنجم splint-wrist  

جلسه پنجم Healthcare Ergonomics - Emergency Clothes Drag  

جلسه پنجم آتل زانو

جلسه پنجم First Aid for Splints & Bleeding Wounds

جلسه پنجمHealthcare Ergonomics - Emergency Blanket Drag

جلسه پنجمEmergency Nursing_ Carries and Drags

جلسه ششم Anki- bandage 

جلسه ششمsplin SMS 

  جلسه ششمsplint  foot

 جلسه ششمsplint leg. 

جلسه ششمsplint 

جلسه ششمsplint-WRIST-Sling 

 جلسه ششم آتل ران

جلسه ششمsplint-arm