ارتباط با دفتر ریاست

ریاست دانشکده:

 دکتر طاهره نصرآبادی                   ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس ایمیل:                       taherehnasrabadi2009@gmail.com

** مسئول دفتر ریاست دانشکده


  آقای محمد رضا احمدی      مسئول دفترسرپرست دانشکده و کارشناس ارشد ادبیات

تلفن:22004355-021