ارتباط با دفتر ریاست

ریاست دانشکده:

 دکتر طاهره نصرآبادی                    سرپرست دانشکده

** مسئول دفتر ریاست دانشکده


  آقای محمد رضا احمدی      مسئول دفترسرپرست دانشکده و کارشناس ارشد ادبیات