ارتباط با دفتر ریاست

ریاست دانشکده:

 دکتر طاهره نصرآبادی                    سرپرست دانشکده

** مسئولین دفتر ریاست دانشکده


  آقای محمد رضا احمدی      مسئول دفترسرپرست دانشکده و کارشناس ارشد ادبیات


 
  شماره تماس با دفتر ریاست دانشکده:


  داخلی 230 – 229