معرفی اعضا

دکتر طاهره نصر آبادی              ( رییس دانشکده)

دکتر سپیده نصراله                  ( معاونت آموزشی)

دکتر نوشین عباسی                   (مدیردفتر توسعه آموزش)

دکتر اکرم پیمان               (مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش) 

دکتر مهراندخت نکاوند               (مسئول کمیته پژوهش در آموزش)

دکتر زینب عباسی سنجدری         ( مسئول کمیته اعتبار بخشی و سنجش)

دکتر طاهره برزویی                  (مسئول کمیته ارزشیابی)

دکتر رزا هورسان                      ( مسئول کمیته برنامه ریزی درسی)

رویا غلامی                              (مسئول کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد)

دکتر نوشین عباسی                  ( مسئول کمیته صلاحیت بالینی