معرفی اعضا

دکتر طاهره نصر آبادی              ( رییس دانشکده)

دکتر فائزه صحبایی                   ( معاونت آموزشی)

دکتر نوشین عباسی                   (مسئول دفتر توسعه آموزش)

دکتر سمانه پارچه بافیه               (مسئول کمیته مشورتی ) 

دکتر مهراندخت نکاوند               (مسئول کمیته پژوهش در آموزش)

دکتر زینب عباسی سنجدری         ( مسئول کمیته اعتبار بخشی)

دکتر سپیده نصراله                    (مسئول کمیته ارزشیابی)

دکتر رزا هورسان                      ( مسئول کمیته برنامه ریزی درسی)

رویا غلامی                              (مسئول کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد)