معرفی اعضا

دکتر طاهره نصر آبادی              ( رییس دانشکده)

دکتر فائزه صحبایی                   ( معاونت آموزشی)

دکتر نوشین عباسی                        (مسئول دفتر توسعه آموزش)

دکتر سمانه پارچه بافیه               (مسئول کمیته مشورتی و کمیته آموزش در پژوهش)

دکتر زیب عباسی سنجدری          ( مسئول کمیته اعتبار بخشی)

دکتر سپیده نصراله                   (مسئول کمیته ارزشیابی)

شادی عبدالله زرگر                  ( مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس پرستاری)

وحیده یزدی زاده                     ( مسئول کمیته برنامه ریزی وطرح درس مامایی)