معرفی گروه تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر سپیده نصراله        مدیر گروه  تحصیلات تکمیلی   

 آدرس ایمیل:       "nasrollah.s@gmail.com" 

  خانم طاهره محمدی        مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  

آدرس ایمیل :      taherehmohamadi20@yahoo.com

(فایل شرح وظایف کارشناس آموزش دکتری تخصصی)

 (فایل شرح وظایف کارشناس آموزش کارشناسی ارشد) 

 رسالت و اهداف گروه تحصیلات تکمیلی (کلیک کنید)

شیوه نامه اجرای آخرین برنامه آموزشی مصوب گروه تحصیلات تکمیلی(کلیک کنید)

فرآیند یاددهی –یادگیری از ورود تا فارغ التحصیلی دانشجویان  تحصیلات تکمیلی(کلیک کنید)