معرفی اعضا

خانم دکتر سپیده نصراله        مدیر گروه  تحصیلات تکمیلی   

 آدرس ایمیل:       "nasrollah.s@gmail.com" 

خانم فیروزه طاهری      کارشناسی ارشد(مسئول تحصیلات تکمیلی)   

خانم طاهره محمدی      کارشناسی ارشد(مسئول تحصیلات تکمیلی)

آدرس ایمیل :      taherehmohamadi20@yahoo.com

شرح وظایف کارشناس امور آموزشی(pdf)