معرفی اعضا

خانم دکتر سپیده نصراله        مدیر گروه  تحصیلات تکمیلی   

 آدرس ایمیل:       "nasrollah.s@gmail.com" 

خانم فیروزه طاهری     کارشناس گروه کارشناسی ارشد

خانم طاهره محمدی  کارشناس گروه دکتری تخصصی

آدرس ایمیل :      taherehmohamadi20@yahoo.com