گروه های آموزشی

* گروههای آموزشی کارشناسی ارشد

 

  ** رشته پرستاری داخلی جراحی

                 

                    آرایش دروس رشته پرستاری

                    برنامه آموزشی( سرفصل)

                   طرح درس  

                   لاگ بوک رشته

 

 **رشته پرستاری سلامت جامعه

 

                  آرایش دروس رشته پرستاری

                   برنامه دروس (سرفصل)

                   طرح درس 

                   لاگ بوک رشته

 

 **رشته پرستاری کودکان

 

                  آرایش دروس رشته پرستاری

                    برنامه آموزشی (سرفصل)

                   طرح درس

                   لاگ بوک رشته

 

  **رشته پرستاری روان

 

                  آرایش دروس رشته پرستاری

                   برنامه آموزشی (سرفصل)

                   طرح درس 

                   لاگ بوک رشته

 

 

     **رشته پرستاری مراقبت های ویژه

             آرایش دروس رشته پرستاری

             برنامه آموزشی (سرفصل)

             طرح درس