تاریخچه دانشکده

معرفی دانشکده


دانشکده پرستاری ومامایی در بهمن ماه 1364 به منظور تربیت پرستار وماما در سطح کارشناسی گشایش یافت وهمچنان هر ساله در رشته پرستاری ورشته مامایی دانشجو می پذیرد .
از سال 1366 این دانشکده مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد نمود وفعالیتهای آموزشی وپژوهشی خود را توسعه داد . هم اکنون دانشکده پرستاری ومامایی در رشته های پرستاری داخلی جراحی ، کودکان ، روان پرستاری وسلامت جامعه پذیرای دانشجویان می باشد .

رسـالـت


رسالت این دانشکده تربیت پرستاران و ماماهائی آگاه، متبحر، کارآمد، مسئول، متعهد، خلاق، پاسخگو و دارای قدرت تفکر انتقادی و تصمیم گیری در سطوح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد. به نحوی که بتوانند خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و بالینی با کیفیت و مبتنی بر شواهد را در عرصه های مختلف جامعه اعم از مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی و در راستای ارتقاء سلامت جامعه ارائه نمایند.


دورنما


کسب رتبه ای شایسته در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و بالینی در بین دانشکده های پرستاری و مامائی کشور.


ارزش ها


• پایبندی به اصول عالیه اسلام، ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی
• تربیت افراد در راستای رشد، خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری و دانش پذیری
• تقویت روحیه یادگیری و خودآموزی
• ارائه مراقبت جامع نگر و جامعه نگر
• رعایت اخلاق حرفه ای
• رعایت عدالت اجتماعی
• مسئولیت پذیری اجتماعی
• یادگیری مادام العمر
• سلامت محوری
• آینده نگری
• نوآوری
• عدالت
• حفظ کرامت انسانی