تاریخچه دانشکده

معرفی دانشکده


دانشکده پرستاری ومامایی در بهمن ماه 1364 به منظور تربیت پرستار وماما در سطح کارشناسی گشایش یافت و تا کنون هر ساله در رشته پرستاری ورشته مامایی دانشجو می پذیرد .
از سال 1366 این دانشکده مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد نمود وفعالیتهای آموزشی وپژوهشی خود را توسعه داد . هم اکنون دانشکده پرستاری ومامایی در رشته های پرستاری داخلی جراحی ، کودکان ، روان پرستاری وسلامت جامعه  و پرستاری ویژه پذیرای دانشجویان می باشد .

 همچنین از سال 1396 این دانشکده در مقطع دکتری تخصصی پرستاری دانشجو میپذیرد.

رسـالـت


رسالت این دانشکده تربیت پرستاران و ماماهائی آگاه، متبحر، کارآمد، مسئول، متعهد، خلاق، پاسخگو و دارای قدرت تفکر انتقادی و تصمیم گیری در سطوح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد. به نحوی که بتوانند خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و بالینی با کیفیت و مبتنی بر شواهد را در عرصه های مختلف جامعه اعم از مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی و در راستای ارتقاء سلامت جامعه ارائه نمایند.


دورنما


کسب رتبه ای شایسته در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و بالینی در بین دانشکده های پرستاری و مامائی کشور.


ارزش ها


• پایبندی به اصول عالیه اسلام، ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی
• تربیت افراد در راستای رشد، خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری و دانش پذیری
• تقویت روحیه یادگیری و خودآموزی
• ارائه مراقبت جامع نگر و جامعه نگر
• رعایت اخلاق حرفه ای
• رعایت عدالت اجتماعی
• مسئولیت پذیری اجتماعی
• یادگیری مادام العمر
• سلامت محوری
• آینده نگری
• نوآوری
• عدالت
• حفظ کرامت انسانی