لاگ بوک کارشناسی پرستاری

** گروه کارشناسی پرستاری

 

لاگ بوک دروس کارشناسی پرستاری
** پرستاری بهداشت

  لاگ بوک کارآموزی در عرصه سلامت جامعه فرد و خانواده و محیط

  لاگ بوک کارآموزی سلامت جامعه فرد و خانواده و محیط

 لاگ بوک کارآموزی پرستاری  در عرصه بهداشت و مادر و نوزاد 

  لاگ بوک کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 

**پرستاری روان

  لاگ بوک کارآموزی در عرصه بهداشت روان

 لاگ بوک کاراموزی پرستاری بهداشت روان

 

** پرستاری کودکان

  لاگ بوک کودک بیمار

  لاگ بوک کودک سالم

 

**بزرگسالان- سالمندان

 

  لاگ بوک اصول و مهارت های پرستاری

لاگ بوک فارماکولوژی بالینی

لاگ بوک پرستاری بزرگسالان- سالمندان 1

لاگ بوک پرستاری بزرگسالان- سالمندان 2

لاگ بوک پرستاری بزرگسالان- سالمندان 3

لاگ بوک مراقبت های جامع در بخش های ویژه( آی سی یو)

لاگ بوک مراقبت های جامع در بخش های ویژه (سی سی یو)

لاگ بوک مراقبت های جامع در بخش های ویژه(دیالیز)

لاگ بوگ پرستاری بیماری های شایع

لاگ بوک  کارآموزی در عرصه 1 سوختگی

لاگ بوک  کارآموزی در عرصه فوریت

لاگ بوک کارآموزی در عرصه(کارپوشه)

لاگ بوک  کار آموزی در عرصه اتاق عمل