کمیته ها

   کمیته مشورتی                                   مسئول             دکتر سمانه پارچه بافیه   

   کمیته پژوهش  در آموزش                     مسئول              دکتر مهراندخت نکاوند  

   کمیته برنامه ریزی  درسی                    مسئول              دکتر رزا هورسان

   کمیته اعتبار بخشی                             مسئول              دکتر زیب عباسی سنجدری  

   کمیته ارزشیابی                                 مسئول               دکتر سپیده نصراله

    کمیته صلاحیت بالینی                         مسئول               دکتر نوشین عباسی

   کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد ها      مسئول               رویا غلامی