کمیته ها

                        کمیته مشورتی و کمیته آموزش در پژوهش            مسئول            دکتر سمانه پارچه بافیه   

                         کمیته برنامه ریزی وطرح درس مامایی                  مسئول                   وحیده یزدی زاده

                       کمیته اعتبار بخشی                                         مسئول              دکتر زیب عباسی سنجدری  

                        کمیته ارزشیابی                                            مسئول              دکتر سپیده نصراله

                       کمیته برنامه ریزی و طرح درس پرستاری            مسئول                شادی عبدالله زرگر