کمیته ها

   کمیته دانشجویی توسعه آموزش               مسئول             دکتر اکرم پیمان   

                                                         عضو            دکتر طاهره برزویی

 

   کمیته پژوهش  در آموزش                     مسئول              دکتر مهراندخت نکاوند  

                                                       اعضا            دکتر رزا هورسان- دکتر اکرم پیمان- خانم لادن فتاح مقدم

 

   کمیته برنامه ریزی  درسی                   مسئول              دکتر رزا هورسان

                                                      اعضا              دکتر سولماز روشندل- دکتر مریم فراهانی

 

   کمیته اعتبار بخشی                             مسئول              دکتر زیب عباسی سنجدری  

 

   کمیته ارزشیابی                                 مسئول               دکتر طاهره برزویی

                                                      اعضا                 دکتر مرجان اخوان - دکتر فرناز شیشه گر

 

کمیته سنجش و آزمون                           مسئول                  دکتر زینب عباسی سنجدری

 

    کمیته صلاحیت بالینی                         مسئول               دکتر نوشین عباسی

                                                       اعضا                دکتر شادی عبداله زرگر

 

   کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد ها      مسئول               رویا غلامی