مرکز مهارت های بالینی

معرفی مرکز مهارت های بالینی

اعضای هیات علمی گروه اصول و مهارت های پرستاری:

 دکتر شهلا محمدزاده- دکتر سمانه پارچه بافیه - دکتر شیوا صالحی- دکتر شادی عبدالله زرگر

دکتر فیروزه معینی -دکتر نوشین عباسی ابیانه- دکتر طاهره برزویی

 گزارش آزمون OSCE بهمن 98

گزارش آزمون OSCE تیر 98

گزارش آزمون OSCE تیر 97

 برنامه نیمسال دوم 98-99

 پروسیجر های مرکز مهارت های بالینی