فرایندها

فرایند رسیدگی و پاسخگویی                                                                  فرایند پذیرش واحدهای گذرانده دانشجو (تطبیقی)

فرایند پایش دانشجویی                                                                       فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود

فرایند جذب اعضاء هیات علمی                                                            فرایند ثبت نمره

فرایند برگزاری آزمون دکتری                                                             فرایند فراغت از تحصیل

فرایند ارسال گواهی بیماری دانشجو جهت حذف                                       فرایند گواهی اشتغال به تحصیل

فرایند اعلام انصراف دانشجویان                                                          فرایند مرخصی تحصیلی

فرایند اعلام مشروطی دانشجو                                                            فرایند انتقال و میهمانی ترم

فرایند اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی بیش از حد مجاز

فرایند فرصت اضافی بار اول دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

فرایند فرصت اضافی بار دوم و سوم دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری