برنامه هفتگی اساتید نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

مدیریت

دکتر نصر آبادی برنامه هفتگی
دکتر اشک تراب برنامه هفتگی
دکتر پارسا یکتا برنامه هفتگی
دکتر نصراله برنامه هفتگی

سلامت جامعه

دکتر شیوا صالحی برنامه هفتگی
دکتر فائزه صحبایی برنامه هفتگی
دکتر بهار سیفی برنامه هفتگی
دکتر اصغر دالوندی برنامه هفتگی

روانپرستاری و کودکان

خانم فتاح مقدم برنامه هفتگی
خانم ملکی برنامه هفتگی
خانم روشن برنامه هفتگی
خانم ممیانلو برنامه هفتگی
دکتر قره باغ برنامه هفتگی

داخلی و جراحی

دکتر پارچه بافیه برنامه هفتگی
دکترمحمدزاده برنامه هفتگی
دکتر مشعوف برنامه هفتگی
دکتر طبرسی برنامه هفتگی
دکترمعینی برنامه هفتگی
دکتر زرگر برنامه هفتگی
دکتر عباسی برنامه هفتگی
دکتر برزویی برنامه هفتگی
دکتر مرادی برنامه هفتگی

مامایی

 خانم یزدی زاده برنامه هفتگی
 دکتر نکاوند برنامه هفتگی
دکتر شیشه گر برنامه هفتگی
دکترروشندل برنامه هفتگی
دکتر پیمان برنامه هفتگی
دکتر هورسان برنامه هفتگی
دکتر فراهانی  برنامه هفتگی
دکتر عباسی برنامه هفتگی
دکتر اخوان امجدی برنامه هفتگی
دکتر طالبی برنامه هفتگی
خانم غلامی برنامه هفتگی
خانم زارعی برنامه هفتگی
خانم حفیظی برنامه هفتگی