منشور اخلاق

منشور اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی:

 • تعهد به حضور به موقع در محل کار
 • تعهد به رعایت قوانین در چارچوب ضوابط، قوانین و آیین نامه های سازمانی و کشوری
 • رعایت عدل و انصاف در ارائه خدمات به مراجعین
 • رعایت کرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی و اسلامی در محیط کار و تکریم ارباب رجوع
 • پاسخگویی به مراجعین همراه باخوش خلقی
 •  تلاش در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه
 •   انتقادپذیری و بکارگیری پیشنهادهای سازنده
 • دقت در ارائه خدمت به همراه متانت و شکیبایی
 • پرهیز ازسرقت علمی، ادبی و سوء رفتار
 • رعایت عدالت در حقوق ارباب رجوع و دانشگاه
 • حفظ اسرار و امانتداری از حقوق استاد، همکار، و دانشجو
 • پیگیری خواسته های قانونی مراجعین
 • حفظ بیت المال و استفاده بهینه از امکانات و زمان
 •   آراستگی ظاهر و پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی
 •   سعی در حفظ محیط زیست محل کار و رعایت پاکیزگی