آیین نامه ها و بخش نامه ها

 

 آیین نامه های هیات علمی

اعضاء هیات علمی شاغل به تحصیل      ترفیع و تشویق و رکود   جذب              ارتقاء
لزامی بودن مامور به تحصیل شدن مربیان                 ترفیعات          قطع همکاری با اعضای هیات علمی نیمه وقت  برسی صلاحیت عمومی متقاضیان ارتقاء
     الزامی بودن ماموریت آموزشی مربیان        تشویق و رکورد اعضاء هیات علمی     انعقاد قرارداد          شیوه نامه ارتقاء   
    تغییر شرایط سنی هیات علمی جذب از طریق سامانه   
    جذب هیات علمی دولتی به صورت تمام وقت  
    جذب هیات علمی سایر دانشگاهها بصورت نیمه وقت  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         

 آیین نامه های دانشجویی

آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
اخذ دروس معارف در ترم پیش از کارآموزی
شاهد و ایثارگر
شیوه نامه انضباطی دانشجویی
مهمانی بیش از 40 درصد از واحدهای درسی