مامایی

C.V اساتید گروه مامایی

گروه کارشناسی مامایی

 

   رزومه اساتید هیات علمی گروه مامایی
دکتر محمد اسلامی خانم روشندل خانم دکتر نکاوند
خانم دکتر شیشه گر خانم یزدیزاده خانم دکتر رزا هورسان
خانم دکتر پیمان خانم فرمهینی خانم دکتر اخوان امجدی 
خانم زینب عباسی خانم طالبی خانم رویا غلامی
 خانم پیشوایی خانم شاه نظری خانم زارعی