رزومه اساتید پرستاری

C.V اساتید گروه پرستاری

 رزومه اساتید هیات علمی گروه پرستاری
دکتر طاهره نصرآبادی  دکتر محمد فشارکی   خانم دکتر اسماعیل پور
  دکتر محبوبه صفوی   خانم معینی    خانم عباسی ابیانه
  خانم خدامرادی   خانم مشعوف  خانم زرگر
دکتر اشک تراب خانم دکتر پارسا یکتا خانم دکتر صحبایی
  خانم مرادی   خانم حجازی خانم ملکی 
 خانم بهاره سیفی   خانم صالحی خانم قره باغ 
خانم نصراله  خانم ممی یانلو خانم پارچه بافیه
خانم دکترفرمهینی فرهانی  خانم دکتر محمدزاده خانم طبرسی  
خانم فتاح مقدم خانم دکتر سیفی