ارتباط با ما

آدرس:  تهران خیابان دکتر شریعتی- خیابان خاقانی - کوچه عطاری مقدم- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی

 

تلفن:                       7-22006660-021

نمابر:                        22006632-021