ارتباط با ما

آدرس:  تهران  انتهای بزرگراه شهید ستاری، دانشگاه علوم و تحقیقات، بلوک آموزشی شماره 1 طبقه 5، دانشکده پرستاری و مامایی

 

تلفن: