آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه: سرکار خانم فاطمه خانعلی پور 

کارشناس آزمایشگاه: خانم شیوا شمسیان پور ، خانم حیدری

آزمایشگاه پرستاری ومامایی در فضایی به مساحت  80/4 متر مربع  قرار گرفته است . واحدهایی که در این آزمایشگاه ارائه می شوند:

بیوشیمی، میکروب شناسی، فیزیولوژی ،سرولوژی (برای  دانشجویان کارشناسی پرستاری)

بیوشیمی، میکروب شناسی، فیزیو لوژی ، سرولوژی بافت شناسی و آسیب شناسی  (برای دانشجویان کارشناسی مامایی)