تقویم جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی  هر دو هفته یکبار در محل دفتر معاونت پژوهشی برگزار میگردد ودر صورت لزوم وبه صلاحدید معاون پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نیزبرگزار خواهد شد.