اعضا شورای پژوهشی

دکتر طاهره نصر آبادی  ریاست دانشکده
دکتر مهراندخت نکاوند    معاونت پژوهشی
خانم شیرین حجازی مدیر پژوهش
خانم شیوا صالحی   مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه
خانم وحیده یزدی زاده  مدیر گروه مامایی
خانم لادن فتاح مقدم  مدیر گروه کودکان
خانم  دکترسمانه پارچه بافیه مدیر گروه داخلی- جراحی
خانم دکتر سپیده نصرالله  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر مریم فراهانی فرمهینی عضو هیات علمی گروه مامایی