اداره آموزش

زهرا نصیری            رئیس اداره آموزش   (فایل شرح وظایف)                                        

زهرا کریمی            کارشناس آموزش مامایی                                         

مونس قاسمی           کارشناس آموزش پرستاری     ( فایل شرح وظایف کارشناسان آموزش   )      

پروا عباس زاده        کارشناس آموزش پرستاری                

شهین باقری             کارشناس آموزش پرستاری 

فیروزه یحیوی          کارشناس مسئول امور آموزش بالینی  پرستاری و مامایی ( فایل شرح وظایف)    

فروغ دانایی             کارشناس بالینی پرستاری    ( فایل شرح وظایف)     

لیلا گلشنی              کارشناس امور کلاس ها      (فایل شرح وظایف)

 فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات نمره دانشجویان