اداره آموزش

زهرا نصیری            رئیس اداره آموزش                                                شرح وظایف کارشناس امور آموزش( فایلpdf)

زهرا کریمی           کارشناس آموزش مامایی                                           فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات نمره دانشجویان

مونس قاسمی           کارشناس آموزش پرستاری               

الهام خاکباز       کارشناس آموزش پرستاری                

شهین باقری            کارشناس آموزش پرستاری 

فیروزه یحیوی         کارشناس مسئول امور آموزش بالینی  پرستاری و مامایی     

فروغ دانایی            کارشناس بالینی پرستاری