اداره آموزش

زهرا نصیری            رئیس اداره آموزش                          داخلی 377

زهرا کریمی           کارشناس آموزش مامایی                    داخلی 369

مونس قاسمی           کارشناس آموزش پرستاری                داخلی 369

فریده نعمت پور        کارشناس آموزش پرستاری                داخلی 261

شهین باقری            کارشناس آموزش پرستاری                داخلی 261

فروغ دانایی            کارشناس بالینی پرستاری                  داخلی  309