دفتر معاونت آموزشی

 

 دکتر فائزه صحبایی                         سرپرست معاونت آموزشی

 آدرس ایمیل:                                negoneg@yahoo.com