دفتر معاونت آموزشی

 

 دکتر فائزه صحبایی                         سرپرست معاونت آموزشی

شماره تماس:   داخلی 230