دفتر معاونت پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهشی:                    دکتر مهراندخت نکاوند         

آدرس ایمیل:                                mnakavand@hotmail.com

شرح وظایف معاون پژوهشی(pdf)

مدیر پژوهش:                                    سرکار شیرین خانم حجازی

آدرس ایمیل:                                 Hejazi.shirin@yahoo.com

شرح وظایف  مدیر پژوهشی(pdf)

 کارشناس پژوهش:                             سرکار خانم سحر کوچکان   

شرح وظایف کارشناس امور پژوهشی(pdf)