اعضاشورای آموزشی

دکتر طاهره نصر آبادی        ریاست دانشکده

دکتر سپیده نصراله            معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم سمانه پارچه بافیه         مدیر گروه داخلی - جراحی

خانم وحیده یزدی زاده         مدیر گروه مامایی

خانم لادن فتاح مقدم            مدیر گروه کودکان و روانپرستاری

خانم شیوا صالحی              مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه