اعضا

دکتر طاهره نصر آبادی        ریاست دانشکده

دکتر فائزه صحبایی             معاونت آموزشی

خانم سمانه پارچه بافیه         مدیر گروه داخلی - جراحی

خانم سپیده نصرالله             مسئول تحصیلات تکمیلی

خانم وحیده یزدی زاده         مدیر گروه مامایی

خانم لادن فتاح مقدم            مدیر گروه کودکان