اعضا

دکتر طاهره نصر آبادی        ریاست دانشکده

دکتر فائزه صحبایی             معاونت آموزشی

خانم سمانه پارچه بافیه         مدیر گروه داخلی - جراحی

خانم سپیده نصرالله             مدیرگروه مدیریت

خانم وحیده یزدی زاده         مدیر گروه مامایی

خانم لادن فتاح مقدم            مدیر گروه کودکان

خانم شیوا صالحی              مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه