راهنمای نگارش پایان نامه

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار الزامی میباشد

 امورپایان نامه های  مقطع دکتری تخصصی پرستاری

راهنمای عنوان رساله  راهنما و فلوچارت نگارش پروپوزال راهنمای ارائه گزارشات شش ماهه پیش دفاع دفاع نهایی  سایر فرم ها( در صورت نیاز)
فرم استاد راهنمای اول  فرم نگارش پروپوزال مقطع دکتری تخصصی پرستاری فرم نگارش گزارشات شش ماهه فرم درخواست پیش دفاع صورتجلسه دفاع نهایی از رساله فرم معرفی به آزمایشگاه
فرم ارائه و تایید عنوان فرم صورتجلسه و اصلاحات و پیشنهادات پروپوزال فرم تعیین وقت ارائه گزارشات شش ماهه فرم داوری پیش دفاع فرم  اطلاعات پایان نامه (فرم ب) تایپ شده فرم استفاده از خدمات آزمایشگاهی
فرم  صورتجلسه دفاع از عنوان فرم انتخاب ناظرین دفاع از پروپوزال فرم انتخاب ناظرین گزارش  شش ماهه اول   فرم ارزشیابی رساله (نمره) فرم بازدید علمی
فرم استاد مشاور فرم اظهار نظر ناظر پروپوزال فرم انتخاب  ناظرین گزارش شش ماهه دوم   فرم درخواست ناظر از ستاد  دانشگاه فرم دریافت شماره حساب اساتید مدعو و داران خارجی 
فرم 5 انتخاب ناظر داخلی  فرم ثبت اطلاعات پایان نامه (فرم الف) فرم اظهار نظر ناظرین گزارشات شش ماهه   فرم تایید اعتبار مجله و مقاله دکتری تخصصی فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه
فرم ثبت نام در پژوهشیار فرم تاییدیه اساتید جهت وقت دفاع فرم صورتجلسه گزارشات شش ماهه      
تاییدیه از ایران داک فرم تاییدیه از آموزش تحصیلات تکمیلی        
فرم استاد راهنمای دوم دعوتنامه اساتید        
شیوه نامه نگارش پایان نامه دکتری فرم تفاهم نامه پژوهشی (برای اساتید راهنما و مشاور مدعو)        

 

                                 

امور پایان نامه های کارشناسی ارشد
 عنوان پژوهش

نگارش پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد

خلاصه پژوهش( دفاع از پایان نامه)

مراحل بعد از دفاع 

ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه  راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه
فرم انصراف استاد راهنما و مشاور فرم تقاضای دانشجو جهت تغییر راهنما و مشاور