راهنمای نگارش پایان نامه

 امورپایان نامه های  مقطع دکتری تخصصی پرستاری

راهنمای عنوان رساله  راهنما و فلوچارت نگارش پروپوزال راهنمای ارائه گزارشات شش ماهه
فرم 1 استاد راهنما  فرم نگارش پروپوزال مقطع دکتری تخصصی پرستاری فرم نگارش گزارشات شش ماهه
فرم 2 ارائه و تایید عنوان فرم صورتجلسه و اصلاحات و پیشنهادات پروپوزال فرم تعیین وقت ارائه گزارشات شش ماهه
فرم 3 صورتجلسه دفاع از عنوان فرم انتخاب ناظرین دفاع از پروپوزال فرم انتخاب ناظرین گزارش  شش ماهه اول
فرم 4 استاد مشاور فرم اظهار نظر ناظر پروپوزال فرم انتخاب  ناظرین گزارش شش ماهه دوم
فرم 5 انتخاب ناظر داخلی  فرم الف فرم اظهار نظر ناظرین گزارشات شش ماهه
فرم ثبت نام در پژوهشیار فرم تاییدیه اساتید جهت وقت دفاع فرم صورتجلسه گزارشات شش ماهه
تاییدیه از ایران داک فرم تاییدیه از آموزش تحصیلات تکمیلی  
  دعوتنامه اساتید  
  شیوه نامه نگارش پایان نامه دکتری  

 

                                 

امور پایان نامه های کارشناسی ارشد
 عنوان پژوهش

نگارش پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد

خلاصه پژوهش( دفاع از پایان نامه)

مراحل بعد از دفاع 

ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه  راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه
فرم انصراف استاد راهنما و مشاور فرم تقاضای دانشجو جهت تغییر راهنما و مشاور