راهنمای نگارش پایان نامه

 امورپایان نامه های دکتری

راهنمای عنوان رساله  راهنما و فلوچارت نگارش پروپوزال
فرم 1 استاد راهنما  فرم نگارش پروپوزال مقطع دکتری تخصصی پرستاری
فرم 2 ارائه و تایید عنوان فرم صورتجلسه و اصلاحات و پیشنهادات پروپوزال
فرم 3 صورتجلسه دفاع از عنوان فرم انتخاب ناظرین دفاع از پروپوزال
فرم 4 استاد مشاور فرم اظهار نظر ناظر پروپوزال
فرم 5 انتخاب ناظر داخلی  فرم الف
فرم ثبت نام در پژوهشیار فرم تاییدیه اساتید جهت وقت دفاع
تاییدیه از ایران داک فرم تاییدیه از آموزش تحصیلات تکمیلی
  دعوتنامه اساتید
  شیوه نامه نگارش پایان نامه دکتری

 

                                 

امور پایان نامه های کارشناسی ارشد
 عنوان پژوهش

نگارش پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد

خلاصه پژوهش( دفاع از پایان نامه)

مراحل بعد از دفاع 

ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه  راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه
فرم انصراف استاد راهنما و مشاور فرم تقاضای دانشجو جهت تغییر راهنما و مشاور