گروه کارشناسی پرستاری

گروه داخلی و جراحی
  مدیر  گروه:                       دکتر طاهره بانو برزویی      
آدرس ایمیل:                      Borzuoi@yahoo.com                       
 
گروه بهداشت جامعه
مدیر   گروه:                          دکتر سیمین اسماعیل پور زنجانی
آدرس ایمیل:                          s_esmaeilpour@yahoo.com                       
 
گروه کودکان و روانپرستاری 
مدیر  گروه :                         دکتر فاطمه سید نعمت اله روشن
آدرس ایمیل :                        sh.sroshan@yahoo.com         
 
گروه مدیریت
شرح وظایف مدیر گروه(pdf)
 
   برنامه آموزشی (سر فصل) دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
   برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی پرستاری
  فهرست دروس کارشناسی پرستاری
   طرح درس اساتید کارشناسی پرستاری
   لاگ بوک دروس کارشناسی پرستاری
    ارزشیابی کارآموزی پرستاری