گروه کارشناسی پرستاری

گروه داخلی و جراحی
  مدیر  گروه:                       دکتر سمانه پارچه بافیه       
آدرس ایمیل:                         parchebafieh_s@yahoo.com
 
گروه بهداشت جامعه
مدیر   گروه:                          دکتر شیوا صالحی
آدرس ایمیل:                                salehish24@gmail.com
 
گروه کودکان و روانپرستاری 
مدیر  گروه :                         خانم لادن فتاح مقدم
آدرس ایمیل :                    ladanfatahmoghadam@gmail.com
 
گروه مدیریت
شرح وظایف مدیر گروه(pdf)
 
   برنامه آموزشی (سر فصل) دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
   برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی پرستاری
  فهرست دروس کارشناسی پرستاری
   طرح درس اساتید کارشناسی پرستاری
   لاگ بوک دروس کارشناسی پرستاری
    ارزشیابی کارآموزی پرستاری