گروه کارشناسی پرستاری

مدیر گروه داخلی و جراحی             دکتر سمانه پارچه بافیه
آدرس ایمیل:                         parchebafieh_s@yahoo.com
 
مدیر گروه بهداشت جامعه              دکتر شیوا صالحی
آدرس ایمیل:                                salehish24@gmail.com
 
مدیر گروه کودکان و روانپرستاری      خانم لادن فتاح مقدم
آدرس ایمیل :                    ladanfatahmoghadam@gmail.com
   برنامه آموزشی (سر فصل) دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
   برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی پرستاری
  فهرست دروس کارشناسی پرستاری
   طرح درس اساتید کارشناسی پرستاری
   لاگ بوک دروس کارشناسی پرستاری