گروه کارشناسی پرستاری

مدیر گروه داخلی و جراحی             دکتر سمانه پارچه بافیه       
آدرس ایمیل:                         parchebafieh_s@yahoo.com
 
مدیر گروه بهداشت جامعه              دکتر شیوا صالحی
آدرس ایمیل:                                salehish24@gmail.com
 
مدیر گروه کودکان و روانپرستاری      خانم لادن فتاح مقدم
آدرس ایمیل :                    ladanfatahmoghadam@gmail.com
 
شرح وظایف مدیر گروه(pdf)
 
   برنامه آموزشی (سر فصل) دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
   برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی پرستاری
  فهرست دروس کارشناسی پرستاری
   طرح درس اساتید کارشناسی پرستاری
   لاگ بوک دروس کارشناسی پرستاری
    ارزشیابی کارآموزی پرستاری