اولویت های پژوهشی

اولویت های اعلام شده از سوی:

شبکه ملی تحقیقات پرستاری

شورای بین المللی پرستاران(ICN)

چالش های تدوین شده  دانشکده پرستاری  جهت انجام مطالعات پژوهشی در قالب پایان نامه و طرح های تحقیقاتی:

1-چالش سالمندی       

2-چالش چاقی

3-چالش ایدز

4- چالش اعتیاد

 5-چالش های حرفه ای در پرستاری و مامایی

6-مراقبت از بیماری های خاص

7-مراقبت از بیماری های مزمن

8-رشد و تکامل