امور دانشجویی و فرهنگی

 خانم ملیحه افشار     مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

خانم طاهره برناکی     کارشناس امور فرهنگی

آقای وحید جعفری     کارشناس امور دانشجویی