امور دانشجویی و فرهنگی

 خانم ملیحه افشار     مسئول امور دانشجویی و فرهنگی    شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی(pdf)

آقای وحید جعفری     کارشناس امور دانشجویی             شرح وظایف کارشناس امور دانشجویی(pdf)

 

طرح پایش سلامت دانشجویان(کلیک کنید)