امور دانشجویی و فرهنگی

 خانم ملیحه افشار     مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

آقای حسن محمدی     کارشناس امور فرهنگی

آقای وحید جعفری     کارشناس امور دانشجویی