امور دانشجویی و فرهنگی

 خانم ملیحه افشار     مسئول امور دانشجویی و فرهنگی   (  فایل شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی)

آقای وحید جعفری     کارشناس امور دانشجویی         

 

طرح پایش سلامت دانشجویان(کلیک کنید)