مربیان پرستاری

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

 

1

صنم احمدی کومله

کارشناس ارشد پرستاری

2

سوسن ایرانخواه ازگمی

کارشناس ارشد پرستاری

3

مریم شاهمرادی مقدم

کارشناس  ارشد فیزیولوژی

4

معصومه علی مرادی

کارشناس پرستاری

 

 

 

کارشناس برنامه ریزی بالینی پرستاری

             

7

 

فروغ دانایی علمی

کارشناس پرستاری