لیست اعضا هیات علمی مامایی

 


 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه علمی

 

رشته تخصصی رزومه

1

دکتر محمد اسلامی وقار

دانشیار

زنان و زایمان C.V

2

دکتر فرناز شیشه گر

استادیار

بهداشت باروری C.V

3

دکتر اکرم پیمان

استادیار

بهداشت باروری C.V

4

دکتر سولماز روشندل

مربی

بهداشت باروری C.V

5

دکترمهراندخت نکاوند

مربی

مدیریت آموزش عالی C.V

6

دکتر رزا هورسان

مربی

بهداشت باروری C.V

7

دکتر زینب عباسی سنجدری

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی C.V

8

وحیده یزدی زاده

مربی

مامایی C.V

9

دکترمریم فرمهینی فراهانی

مربی

بهداشت باروری C.V

10

دکتر مرجان اخوان امجدی

استادیار

بهداشت باروری C.V

11

رویا غلامی

مربی

مامایی C.V

12

دکتر فروغ طالبی

مربی

مامایی C.V

13

 دکتر سیده وحیده پیشوائی

مربی

روانشناسی سلامت C.V
14 فاطمه زارعی مربی مامایی C.V